Ogólny regulamin zawodów prowadzonych w ramach 9. edycji International Judo League

I. Organizatorzy

 1. Organizatorzy zawodów tworzących 9. edycje ligi International Judo League (zwanych dalej Ligą) są:
 • Hāto Judo
 • Klub Środowiskowy Judo AZS Opole
 • PGE Akademia Judo Poznań
 • MKS Juvenia Wrocław
 • UKS Conrad Gdańsk
 • UKS Feniks Bytom

II. Kategorie wiekowe i wagowe

 1. W turniejach organizowanych w ramach Ligi obowiązują następujące kategorie wiekowe i wagowe
Kategorie wiekowe Roczniki Kategorie wagowe
U11 2013, 2014, 2015 chłopcy: -25, -27, -30, -33, -36, -39, -42, -46, -51, +51
dziewczęta: -25, -28, -31, -34, -37, -41, -46, +46
U13 2011, 2012,
dopuszczony 2013
chłopcy: -31, -33, -36, -39, -42, -46, -50, -55, -60, +60
dziewczęta: -31, -34, -37, -40, -44, -48, -52, -56, +56
U15 2009, 2010 chłopcy: -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, -81, +81
dziewczęta: -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70
U17 2008, 2007 chłopcy: -46, -50, -55, -60, -66, -73, -81, +81
dziewczęta: -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70
 1. W zależności od liczby uczestników w poszczególnych kategoriach wagowych, organizator zastrzega możliwość tworzenia dodatkowych kategorii wagowych (po konsultacjach z zainteresowanymi trenerami).
 2. Na turniejach Ligi mogą pojawić się dodatkowe kategorie wiekowe. W tym przypadku organizator turnieju powinien przedstawić w komunikacie turnieju wszelkie informacje dotyczące zasad uczestnictwa w dodatkowych kategoriach wiekowych.
 3. W kategoriach U11, U13, U15 zawodnicy rozstawiani są zgodnie z rankingiem indywidualnym aktualizowanym po każdych zawodach Ligi. Rozstawianych jest 20 najlepszych osób z każdej kategorii wiekowej i płciowej. Na pierwszym turnieju Ligi nie ma rozstawień.

III. Zasady uczestnictwa

 1. Zawodników startujących w turniejach Ligi obowiązują:
  • ważne badania sportowo-lekarskie w kategorii U15 (oraz kategoriach dodatkowych dla starszych zawodników)
  • lub zgoda rodziców w kategoriach U13 i U11 (oraz kategoriach dodatkowych dla młodszych zawodników) okazane podczas ważenia.
 2. Trener/opiekun jest zobowiązany do poświadczenia zgody rodziców na udział dziecka w zawodach. W
  przeciwnym razie dziecko nie będzie dopuszczone do turnieju.
 3. Każdy zawodnik jest zobowiązany do posiadania aktualne ubezpieczenia NNW.
 4. Podczas ważenia zawodnik zobowiązany jest do okazania dokumentu poświadczającego tożsamość oraz (w kategorii U15 oraz kategoriach dodatkowych dla starszych zawodników) ważnych badań lekarskich.
 5. Podczas ważenia wszyscy zawodnicy muszą mieć na sobie bieliznę osobistą.
 6. W kategoriach wiekowych U11, U13 i U15 obowiązuje 200 gramów tolerancji.
 7. Zawodnik nie mieszczący się w limicie kategorii wagowej, w której został zgłoszony do zawodów, zostanie automatycznie przepisany do innej kategorii wagowej.
 8. W kategoriach U11 i U13 oraz kategoriach dodatkowych dla młodszych zawodników, dopuszcza się udział w judogi białej lub niebieskiej. W kategorii U15 oraz kategoriach dodatkowych dla starszych zawodników, zawodnik w niebieskiej judogi będzie dopuszczony tylko, jeśli będzie wyczytany jako drugi.

IV. Przepisy i czas walki

 1. W kategorii U15 oraz kategoriach dodatkowych dla starszych zawodników, obowiązują przepisy walki IJF.
 2. W kategorii U13 obowiązuje zakaz stosowania kansetsu-waza (dźwigni) i shime-waza (duszeń). W kategorii obowiązują kary shido.
 3. W kategorii U11 oraz kategoriach dodatkowych dla młodszych zawodników, obowiązuje dodatkowo zakaz stosowania rzutów z kolan, rzutów poświęcenia (tomoe nage, obi tori gaeshi, yoko tomoe nage) i rzutów obejmując głowę (nie mylić z uchwytem „z góry”). W kategorii obowiązują kary shido.
 4. Czas walki:
Kategorie wiekowe Czas walki
U11 2 minuty efektywnego czasu walki
brak Golden Score
Hantei
U13 2 minuty efektywnego czasu walki
Golden Score – maksymalnie 1 minuta
Hantei
U15 3 minuty efektywnego czasu walki
Golden Score – bez limitu
U17 4 minuty efektywnego czasu walki
Golden Score – bez limitu
 1. System walk:
  • 2 zawodników – do dwóch wygranych,
  • 3-5 zawodników – każdy z każdym,
  • 6-8 zawodników – system brukselski,
  • powyżej 8 zawodników – system francuski z podwójnym repasażem.

V. Przetwarzanie danych osobowych i wizerunkowych

 1. Zgłoszenie do zawodów jest równoważne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Klauzulą informacyjną dostępną w panelu rejestracyjnym oraz na stronie https://ijl-poland.com
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunków zawodników w materiałach fotograficznych i filmowych z zawodów oraz w celach promocyjnych zawodów.

VI. Inne informacje

 1. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją turnieju nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po turnieju. Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, a niepełnoletni za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody, jakie poczynią.
 2. Uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora (lub osób z nim współpracujących) w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.
 3. Uczestnik lub zgłaszający go klub przyjmuje do wiadomości, że w razie wypadku nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Zobowiązuje się przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu i komunikatu organizacyjnego.
 4. W sprawach nieobjętych regulaminem i komunikatem zawodów decyduje Kierownik/Sędzia Główny Zawodów.
 5. Zgłoszenie do zawodów i wniesienie opłaty startowej są równoznaczne akceptacją postanowień niniejszego regulaminu oraz komunikatu organizacyjnego zawodów.
IJL logo

Nadchodzące wydarzenia